0 

Tượng Phật

Phật tam thế (19*17*35cm)

852.500₫
1.705.000₫

Phật nằm

1.402.500₫
2.805.000₫

Ông địa ngồi

429.000₫
858.000₫