0 

Tượng Phật

Phật tam thế (19*17*35cm)

1.023.000₫
1.705.000₫

Phật nằm

1.683.000₫
2.805.000₫

Ông địa ngồi

514.800₫
858.000₫