0 

Phù Điêu Phật

Phù điêu bồ đề gương(60x40)

1.485.000₫
2.475.000₫

Phù điêu lá bồ đề chuông

726.000₫
1.210.000₫

Phù điêu bồ đề phật ngồi

1.749.000₫
2.915.000₫