0 

Phù Điêu Phật

Phù điêu bồ đề gương(60x40)

1.350.000₫
2.250.000₫

Phù điêu lá bồ đề chuông

660.000₫
1.100.000₫

Phù điêu bồ đề phật ngồi

1.590.000₫
2.650.000₫